Doprava zdarma nad 1 500 Kč

Obchodní podmínky

Identifikační údaje provozovatele

Dále jen „Prodávající


3trman s.r.o.

Volutova 2523/14

Praha 13 158 00

Zastoupená Petrem Hasmanem, jednatelem 
IČO:08152594

Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl. C, vložka 332209/MSPH
(dále jen „Prodávající“)

 

Kupující

Kupující je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností 3trman s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Cena zboží
Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.

Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. Změna ceny vyhrazena oproti uzavřené kupní smlouvě, a to v případě zjevně chybně uvedené ceny v nabídce na e-shopu, chyby systému či jiného omylu. V takovém případě Prodávající upozorní Kupujícího na změnu ceny (e-mailem či dopisem) a kupní smlouva zaniká, nebude-li dohodnuto jinak.

.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující, nebo Prodávající dle platných podmínek poskytovatelů komunikačního prostředku. 
 

 1. Objednávky zboží
  Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky, emailem..
  Objednávka stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 2. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu Kupujícího. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 3. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo emailem prodávajícímu uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Kupující může objednávku upravit nebo stornovat kdykoliv, nejpozději však do okamžiku převzetí zasilatelskou firmou k přepravě. Jestliže bylo zboží na základě řádné objednávky Kupujícího již expedováno a je na cestě, objednávku stornovat nelze! 
  Notifikace s číslem zásilky je Kupujícímu odesílána ihned po předání zboží přepravci.
  Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tyto uvést do přepravního listu a zároveň neprodleně oznámit Prodávajícímu. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu.

 

 

 

DODACÍ PODMÍNKY A CENA DODÁNÍ

Zboží bude Kupujícímu dodáno způsobem, který si v objednávce zvolí, kdy Kupující má možnost volby z těchto variant:

 1. Osobní odběr v sídle společnosti:

Před vyzvednutím zboží obdrží Kupující na e-mail  potvrzení, že zboží je připravené k vyzvednutí.

Zboží bude na prodejně připraveno ještě následujících 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl odeslán email s potvrzením, že zboží je přichystáno. Pokud zboží v této lhůtě není odebráno, je uvolněno do volného prodeje a kupní smlouva se ruší, pokud nedojde k jiné dohodě.

Platba je pak možná jen předem platební kartou nebo platebním příkazem.

 1. Osobní odběr na jiném sjednaném místě – výdejny přepravce Zásilkovna:

Platba dle předem zvolených platebních možností pro daný druh dopravy u tohoto přepravce při objednání. Zboží pak bude uloženo v předem dohodnutém místě odběru po dobu 7 dní a pokud nedojde do této doby k jeho vyzvednutí Kupujícím. Zboží se vrací zpět Prodávajícímu a kupní smlouva se ruší. Náklady, které tímto Prodávajícímu vznikly, mohou být po Kupujícím nárokovány.

 1. Doručení přepravní službou:

Přepravní službou se rozumí přepravce zásilek dle nabídky Prodávajícího při odesílání objednávky. Bude-li sjednán jiný přepravce, mohou se dále uvedené podmínky doručení změnit.  Pokud si zboží Kupující nepřevezme, a to ani v případném náhradním termínu, zboží se vrací zpět a je uvolněno do volného prodeje a kupní smlouva se ruší. Náklady, které tímto Prodávajícímu vznikly, mohou být po Kupujícím nárokovány.  Upozornění: Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, je potřeba reklamaci uplatnit přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese Prodávající odpovědnost.

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na Kupujícího převzetím zboží od Prodávajícího nebo od vybraného přepravce.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 2. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Vracené zboží s písemným uvedením požadavku Kupujícího musí být zasláno na adresu Volutova 2523/14. Náklady na vrácení předmětného zboží Prodávajícímu nese v takovém případě Kupující. Vrácené zboží musí být kompletní (vč. příslušenství a dokumentace) a ve stavu, v jakém je Kupující převzal. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat Prodávajícímu také doklad o koupi (pokladní doklad, fakturu). Pokud Kupující zboží Prodávajícímu zasílá, je povinen zboží řádně zabalit tak, aby nemohlo během přepravy dojít k poškození, ale ani k polepení, popsání či jinému znehodnocení zboží a původních obalů. Kupující nesmí zboží zaslat na dobírku, takto zaslané zboží nebude převzato a zásilka bude na náklady Kupujícího vrácena. Prodávající doporučuje Kupujícímu zboží při zasílání pojistit.
 3. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží dle odst. 3, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 5. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 Záruční doba

Zákonná lhůta na výrobní vady prodávaného zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo nevhodným opotřebením, ohněm či vodou nebo působením jiných živelných jevů.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků Prodávajícího pro naplnění kupní smlouvy i za účelem nabízení dalšího zboží.
 2. Prodávající informace o Kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje Prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených Prodávajícím dodáním zboží, a s výjimkou dalších osob, které se podílejí na splnění závazků z kupní smlouvy a/nebo na plnění zákonných povinností v souvislosti s plněním kupní smlouvy; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány Prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt Prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1, písmeno j) o. z. sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024